COMPANIES : N.G.S.F. // RITMAN // B & D SAMPLE GINS
FEATURE : Paper Labels
CIRCA : 1940 - 1950's

 
 

>> DE REGENT - a fine Dutch gentleman !

>> RITMAN - gentleman

>> Boll & Dunlop - depicting another gentleman of standing