COMPANY : TAN TJOENGWAN, SOERABAIA TAN TJOENGWAN
SEAL : TTG
CIRCA : 1880  ||  FOUND IN INDONESIA Soerabaia
( Surabaya ) is a town on the island of Java - Indonesia